МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Передовий педагогічний досвід - це оптимальна діяльність педагога, що є результатом творчого пошуку, несе в собі елементи новизни, спрямована на вирішення актуальних завдань навчання і виховання, забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу як у межах існуючих форм роботи, так і на основі їх удосконалення

Методологічні засади досвіду об'єктивність, комплексність - науковість

Найбільш поширені критерії для оцінювання педагогічного досвіду:
- актуальність - новизна - результативність - стабільність - перспективність

Технологія вивчення та узагальнення педагогічного досвіду:
• Метод вивчення літератури
• Метод спостереження
• Метод експертних суддів
• Метод анкетування
• Метод портфоліо

Рекомендації методисту, який вивчає досвід роботи педагога
• 1. Продивіться літературу з даної проблеми.
• 2. Відвідайте серію занять вихователя. Намагайтеся з’ясувати, яка науково-методична основа його роботи, методика організації занять.
• Попросіть педагога описати систему його роботи. Якщо потрібно, допоможіть йому скласти план опису.
• Допоможіть педагогу систематизувати матеріали з досвіду роботи: конспекти занять, сценарії свят, методичні розробки, дидактичні картки тощо.
• 6. Проаналізуйте спільно з педагогом його досвід роботи: основні педагогічні задачі, які він вирішує; наукова обґрунтованість досвіду; рівень новизни досвіду; можливість застосування досвіду в інших умовах
• Підготуйте науково-методичний аналіз досвіду роботи. Обговоріть висновки і пропозиції на педагогічній раді у позашкільному закладі, методичній раді.
• Визначте форми узагальнення і впровадження цього досвіду у позашкільному закладі, районі, області.

ВИДИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

• Система роботи освітнього закладу.
• Система роботи працівника освітнього закладу.
• Вирішення важливої педагогічної проблеми в освітньому закладі наприклад, виховання у закладі).
• Розв’язання важливої педагогічної проблеми педагогічними працівниками (наприклад, система роботи керівника гуртка з національного виховання).
• Певні форми, методи та прийоми роботи, що використовуються у закладі.
ВИДИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ за рівнем творчої самостійності:
• Репродуктивний
• Раціоналізаторський
• Новаторський
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

- АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ
- ВИСОКА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І ОПТИМАЛЬНІСТЬ
- НАУКОВА ОБГРУНТОВАНІСТЬ
- МОЖЛИВІСТЬ ТВОРЧОГО НАСЛІДУВАННЯ ДОСВІДУ ІНШИМИ ПЕДАГОГАМИ
- НАЯВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ НОВИЗНИ Й ОРИГІНАЛЬНОСТІ

ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
• ПІДГОТОВЧИЙ
• ВИВЧЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ
• УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ
• ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ППД
Структура матеріалів перспективного педагогічного досвіду:
• Титульний лист .
• Зміст досвіду.
• Виписка з рішення методичної ради закладу
• Анотація на досвід керівника гуртка, методиста, іншого педагогічного працівника.
• Модель організаційно-педагогічної діяльності щодо поширення ефективного педагогічного досвіду.
• Характеристика на автора досвіду (надається адміністрацією навчального закладу).
• Опис змісту досвіду.
• Додаток до досвіду роботи .

Основні вимоги до змісту матеріалів передового педагогічного досвіду:
1. Вступ
2. Нормативно-правова база (короткий огляд документів з проблеми).
3. Теоретична основа досвіду (короткий анотований огляд літератури).
4. Технологія досвіду містить у собі наступні компоненти: узагальнені схеми (моделі) реалізації педагогічних, ідей у системі навчання ; формулювання ведучої ідеї досвіду ; формулювання гіпотези педагогічного дослідження; постановка цілей і задач досвіду; розкриття сутності досвіду; ілюстративний опис узагальнень моделі реалізації досліджуваної технології (форм, методів, прийомів). 5. Результативність досвіду: результати анкетування; експертна оцінка заняття; рівень сформованості основних компетенцій дітей.
6. Висновки (розміщаються на окремому листі).
7. Рекомендації.
8. Список рекомендованої літератури з проблеми.
9. Вимоги до додатків.

Методичний кабінет