Освітня програма

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

Закарпатського обласного

палацу дитячої та юнацької

творчості „ПАДІЮН”

від 02 вересня 2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Закарпатського

обласного палацу

дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”

                         _____________ Ганущина С.І.

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості

„ПАДІЮН”

 

  

2020


Освітня програма

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” (далі „ПАДІЮН”) є закладом позашкільної освіти художньо-естетичного напряму, який призначений надавати дітям та юнацтву знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечувати потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створювати умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я здобувачів позашкільної освіти.

У своїй діяльності „ПАДІЮН” керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Конвенцією ООН „Про права дитини”, Законами України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, Положенням про позашкільний заклад та власним Статутом.

Засновником „ПАДІЮНу” є Закарпатська обласна рада, уповноважений орган управління – департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Головна мета „ПАДІЮНу” – забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти.

Здобуття позашкільної освіти у „ПАДІЮНі” ґрунтується на принципі добровільності вибору видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських об’єднань, товариств, фондів.

Мова навчання і виховання у „ПАДІЮНі” визначається статтею 20 Закону України „Про засади державної мовної політики”.

Навчання у „ПАДІЮНі” може здійснюватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої та професійної освіти. Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.

Освітня програма Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для досягнення вихованцями певних життєвих компетентностей.

Освітня програма розроблена з урахуванням освітніх навчальних програм гуртків, які функціонують у „ПАДІЮНі” (додаток 1).Педагогічний колектив „ПАДІЮНу” керується вимогами державних нормативних актів, що визначають обов'язковий мінімум змісту та вимоги до рівня підготовки здобувачів освіти за відповідною освітньою програмою.

Ідеї гуманізації позашкільної освіти реалізуються в „ПАДІЮНІ” через особистісно орієнтований підхід до здобувачів освіти. При такому підході, що забезпечує свободу вибору змісту освіти з метою задоволення духовних, культурних, освітніх і життєвих потреб особистості, гуманне ставлення до неї, становлення її індивідуальності й забезпечення можливості самореалізації в культурно-освітньому просторі, абсолютною цінністю освіти є сама дитина. За особистісно орієнтованим підходом зміст освіти визначають не знання, а дитина, яка має свободу вибору змісту освіти для задоволення своїх освітніх, духовних, культурних, життєвих потреб особистості, яка розвивається, відбувається становлення її індивідуальності, можливості самореалізації в культурно-історичному просторі.

Функції „ПАДІЮНу”, мета і завдання освітньої програми

Функція „ПАДІЮНу” – надавати здобувачам позашкільної освіти знання за інтересами, забезпечувати їх потреби у творчій самореалізації, сприяти інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, готувати до професійної та громадської діяльності, створювати умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я.

Головними завданнями „ПАДІЮНу” згідно Статуту є:

-       виховання громадянина України;

-       вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

-       виховання у вихованців освіти поваги до Конституції України, прав, свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальність перед законом за свої дії;

-       виховання у здобувачів освіти патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй та народів;

-       виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

-       створення умов для творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку здобувачів освіти;

-       формування у гуртківців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

-       задоволення освітньо-культурних потреб здобувачів позашкільної освіти, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

-       задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

-       пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей;

-       вдосконалення фізичного розвитку гуртківців, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;

-       організація дозвілля здобувачів освіти, пошук його нових форм;

-       профілактика бездоглядності, правопорушень;

-       виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

-       формування здорового способу життя вихованців;

-       здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Основним засобом реалізації функції „ПАДІЮНу” є засвоєння здобувачами позашкільної освіти обов'язкового мінімуму змісту програм гуртків та діючих комплексних програм „Обдарована дитина”, „У різноманітності наша єдність” та „Збережіть скарби рідного краю”.

Мета програми полягає у забезпеченні потреб дитячої особистості у самореалізації, підвищенні інтелектуального, фізичного, емоційного рівня вихованців шляхом їх участі у різних видах самостійної творчої діяльності. Побудова змісту і форм навчання і виховання на основі глибокого розуміння педагогом природи вихованця, його індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботи про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у процесі навчання, виховання та розвитку дитини.

Основні завдання програми:

1.     Переосмислення і переоцінка досвіду, нового розуміння цінностей освіти, створення моделі сучасного позашкільного закладу.

2.   Створення цілісної розвивальної системи на основі нових технологій позашкільної освіти і виховання.

3.   Активне формування інноваційного стилю діяльності педагогів, сприйняття цінностей нового педагогічного мислення.

4.   Оновлення навчально-матеріальної бази як важливого чинника забезпечення доступності для дітей якісної позашкільної освіти.

5.   Виховання патріотизму, любові до України, формуваннянаціональної свідомості і людської гідності, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин.

6.   Виховання здорової, фізично-розвиненої особистості, формування основ знань і навичок здорового способу життя.

7.   Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей і учнівської молоді.

8.   Забезпечення вільного розвитку особистості, формування її соціально-громадського досвіду, задоволення потреб вихованців у професійному самовираженні і творчій самореалізації.

9.   Розвиток особистості на основі використання нових інтелектуально-естетичних засобів дозвіллєвої  діяльності, запобігання дитячої бездоглядності та булінгу.

10.   Забезпечення цілісного підходу до розвитку особистості, гнучкості і оперативності в реагуванні на вимоги часу.

11.   Збереження, розвиток і розширення мережі гуртків і творчих об'єднань ПАДІЮНу, що визначаються сучасними суспільними умовами, замовленням дітей та їх батьків.

Окрім того, цілями освітнього процесу у „ПАДІЮНі” є:

·       гарантування виконання навчальних програм гуртків усіх рівнів;

·       формування позитивної мотивації вихованців до навчальної діяльності;

·       забезпечення соціально-педагогічних відносин, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я гуртківців;

·       створення основ для адаптації здобувачів освіти до життя в суспільстві.

Розвиток, навчання, виховання (освітній процес) у „ПАДІЮНі” здійснюється у напрямках:

     художньо-естетичному;

     фізкультурно-спортивному;

     гуманітарному;

     науково-технічному;

     соціально-реабілітаційному.

Вимоги до здобувачів освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою

У „ПАДІЮНІ” можуть здобувати позашкільну освіту всі бажаючі, віком від 5-ти до 18 років, які за станом здоров’я (довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять) спроможні відвідувати гуртки та опановувати програмний матеріал.

Разом з тим, до школи раннього розвитку „Радість”, хореографічних гуртків, секцій художньої та спортивної гімнастики можуть зараховуватися здобувачі освіти віком від 4 років. У гуртках з хореографії, вокального мистецтва, рок-клубі, клубі КВН можуть займатися здобувачі освіти віком до 21 року.

Перелік компонентів освітньої програми „ПАДІЮНу”

Компонентами змісту освіти, спланованими позашкільним навчальним закладом „ПАДІЮНом” є наступні:

-         когнітивний компонент(який відповідає за систему наукових знань, що набувають здобувачі освіти);

-       практичний компонент(система практичних умінь, навичок, способів діяльності);

-       творчий компонент(досвід творчої діяльності, набутий під час занять у палаці);

-       комунікативний компонент(система міжособистісних відносин з педагогами та здобувачами освіти).

Основними формами організації освітнього процесу в „ПАДІЮНі” є різні типи занять, лекції, віртуальні подорожі, спектаклі, семінари, читання, олімпіади, вікторини, конференції, виставки, конкурси, концерти, репетиції, квести, екскурсії, походи, експедиції, спортивні змагання тощо.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих програм гуртків протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання керівник гуртка визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах гуртків.

Загальний обсяг навчального навантаження

Освітній процес у „ПАДІЮНі” здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами державної виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими департаментом освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або об’єднаннях. Навчання вихованців і слухачів може проводитися від одного місяця до кількох років.

Індивідуальне навчання у „ПАДІЮНі” проводиться відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України 11.08.2004 №651. Навчальними програмами може бути передбачена індивідуальна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі за місцем проживання.

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання „ПАДІЮНу” класифікуються за трьома рівнями:

     початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів та слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності – 218 навчальних груп;

     основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів, слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації –138 навчальних груп;

     вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів – 9 навчальних груп.

Освітній процес у „ПАДІЮНі” може реалізовуватися з використанням дистанційних технологій навчання.

Форми і методи навчання вихованців у закладі визначаються педагогами самостійно з урахуванням специфіки роботи закладу, забезпечуючи водночас досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з позашкільної освіти,  відповідають потребам сьогодення передбачають організацію й проведення як офлайн,  так онлайн-заходів, медійний супровід освітньої діяльності та оновлені форми організації заходів різного рівня.

Освітній процес у закладі позашкільної освіти здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, вебінар, тренінг, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, екскурсія, пленер,  практична робота тощо.

Загальна кількість годин за навчальним планом 55224.

Обсяг навчального навантаження на початковому рівні складає4-6 годин на тиждень; на основному – від 4-х до 9 годин, на вищому – від 4-х до 12 годин. Загальне річне навантаження становить відповідно 144 – 216 годин, 216 – 324 години і 216 – 432 години.

Тривалість занять у „ПАДІЮНі” визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами гуртків з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для здобувачів освіти:

віком від 4 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інших – 45 хвилин.

Обсяг педагогічного навантаження у „ПАДІЮНі” визначається директором згідно із законодавством і затверджується департаментом освіти і науки Закарпатської обласної адміністрації.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

„ПАДІЮН” проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на

удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

Освітній процес забезпечується належним виконанням освітніх навчальних програм за напрямами:

     художньо-естетичним – 46 програм;

     фізкультурно-спортивним – 4 програми;

     гуманітарним – 10 програм;

     соціально-реабілітаційним – 3 програми;

     науково- технічним – 8 програм.

Освітні програми, які реалізуються в „ПАДІЮНі”, в залежності від специфіки змісту освіти обраного гуртка спрямовані, зокрема на:

·       формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;

·       формування потреби вихованців до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо;

·       формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;

·       розвиток національної самосвідомості;

·       виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;

·       створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм.

У „ПАДІЮНі” функціонують: методична рада, творчі групи, що охоплюють учасників освітнього процесу і координують науково-методичну, виховну, організаційно-масову діяльність закладу з питань здобуття позашкільної освіти.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікувані результати навчання відображаються в навчальних програмах гуртків, секцій, інших творчих об'єднань закладів позашкільної освіти

У системі позашкільної освіти можуть здобуватися часткові кваліфікації нульового-третього рівнів Національної рамки кваліфікацій.

По закінченню навчання в „ПАДІЮНі” випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту (свідоцтва) в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до мети, конкретизованої у завданнях і відображеної у навчальній програмі, очікувані результати навчання включають  формування життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації у суспільному житті, навчанні, професійній орієнтації та виборі професії.

До таких ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі, формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

4) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

5) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

6) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

7) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті творчих об’єднання, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

8) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

9) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Показники реалізації освітньої програми

До показників реалізації освітньої програми належать, насамперед, рівень виконання навчальних планів та програм, а також рівень якості професійної діяльності педагогічних працівників „ПАДІЮНу”:

1.   Перетворення існуючого педагогічного процесу на інноваційний.

3. Розробка і запровадження нових програм, проектів, методик навчання та виховання.

4. Підвищення професійної компетентності педагогів.

5. Зміцнення матеріально-технічної бази.

6. Забезпечення доступу педагогів та вихованців до глобальної мережі Інтернет, що надає можливість використовувати в освітньому процесі сучасні інформаційні технології відповідно до вимог сьогодення.

7. Створення дієвої системи обміну інформацією та кадрами з міжнародними організаціями у сфері позашкільної освіти.

8. Якісне оновлення змісту освіти і виховання, спрямованого на розвиток творчої особистості, людини-гуманіста, готової до вибору свого місця у житті.

9. Забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу.

Рівень досягнень вихованців, учнів, слухачів визначається шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих гуртків, творчих об’єднань, секцій; участі та результативності гуртківців у конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках різного рівня.