Положення про ВСЗЯО ПАДІЮН

СХВАЛЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою                                                          директор Закарпатського

Закарпатського обласного                                                 палацу дитячої та юнацької

палацу дитячої та юнацької                                               творчості „ПАДІЮН”

творчості „ПАДІЮН”                                                          ___________С. І. Ганущина

від 08 червня 2021р                                                          „___”_____________2021 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Закарпатському  обласному палаці дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Закарпатському  обласному палаці дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”  (далі –„ПАДІЮН” ) розроблено відповідно до вимог Закону України „Про освіту”. 

    Система забезпечення якості освітньої діяльності в Закарпатському  обласному палаці дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”  (далі-„ПАДІЮН”) передбачає:

-функціонування системи формування компетентностей здобувачів освіти;

-стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

-систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

-оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання діяльності

педагогічних працівників „ПАДІЮНу”;

-оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської

діяльності керівних працівників „ПАДІЮНу”;

-забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього

процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

-забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління „ПАДІЮНом”;

-створення у „ПАДІЮНі” інклюзивного освітнього середовища;

-інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або

документами „ПАДІЮНу”.

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти в „ПАДІЮНі”.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) погоджується педагогічною радою Закарпатського  обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮНу”, яка має право вносити в нього зміни та доповнення.

Педагогічна рада, як колегіальний орган управління „ПАДІЮНУ”, визначає, затверджує систему, стратегію та процедури внутрішнього забезпечення якості освіти.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗАКЛАДУ

Метою функціонування внутрішньої системи забезпечення якості в закладі є:

-гарантування якості освіти;

-формування довіри суспільства до „ПАДІЮНу”;

-постійне та послідовне підвищення якості освіти;

-допомога суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти.

Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі є:

-оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та

освітньої діяльності закладу;

-постійний моніторинг змісту освіти;

-спостереження за реалізацією освітнього процесу;

-моніторинг технологій навчання;

-моніторинг ресурсного потенціалу „ПАДІЮНу”;  

-моніторинг управління ресурсами та процесами;

-спостереження за  станом  соціально-психологічного  середовища палацу;

-контроль стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів;

-розробка рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності  та якості освіти, участь у стратегічному плануванні тощо;

-здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів, наказів та рішень педради „ПАДІЮНу”;

-експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних

працівників;

-вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій з поширення педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій;

-аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень „ПАДІЮНі”  .

Контроль внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснює директор „ПАДІЮНу” , за його дорученням  заступники або створена з цією метою комісія.  Як експерти до участі в контролі можуть залучатися сторонні компетентні організації й окремі фахівці.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

3.1. Політика та процедури забезпечення якості освіти

Основні процедури внутрішнього забезпечення якості освіти в „ПАДІЮНі”:

-побудова системи показників якості освітньої діяльності та якості освіти за пріоритетними напрямами;

-розробка та проведення моніторингових процедур для визначення динаміки  забезпечення якості освітніх процесів і результатів;

-самооцінка якості освітньої діяльності суб’єктами освітнього процесу на всіх рівнях управління для їх спрямованої самоорганізації;

-підготовка та проведення соціально-педагогічних та соціально-психологічних досліджень для визначення якості надання освітніх послуг та задоволеності якості освітньої діяльності і якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості

освіти в „ПАДІЮНу” передбачає здійснення відповідних процедур та заходів за напрямами:

1. Управління якісною освітньою діяльністю та розвитком „ПАДІЮНу”.

2. Якість кадрового складу. Підвищення кваліфікації педагогічних

працівників.

3. Дитиноцентричне навчання, викладання та оцінювання здобувачів освіти.

4. Академічна культура учасників освітнього процесу.

5. Вдосконалення навчально-матеріальної бази для забезпечення освітнього процесу. Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу.

6. Публічна інформація.

3.2. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

-посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

-надання достовірної інформації про методики і власну педагогічну (науково- педагогічну, творчу) діяльність;

-контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

-об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності гуртківцями передбачає:

-самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх

індивідуальних потреб і можливостей);

-посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,

тверджень, відомостей;

-надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

-академічний плагіат — оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

-дослідження без зазначення авторства;

-списування — виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

-хабарництво — надання (отримання) учасником освітнього процесу чи

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь- яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою

-отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

-необ’єктивне оцінювання — свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу позашкільної освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

-відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

-позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

За порушення академічної доброчесності гуртківці можуть бути

притягнені до такої академічної відповідальності:

-повторне проходження оцінювання (кваліфікаційний іспит, залік тощо);

-повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої

програми.

4. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Критерії  оцінювання  та очікувані результати освітньої діяльності гуртківців є обов’язковою  складовою  навчальної  програми предмета.  На  початку вивчення теми  керівник гуртка  повинен  ознайомити  угуртківців  з системою та критеріями її оцінювання.

Для  врахування  думки  гуртківців  щодо  якості  та  об’єктивності 

системи оцінювання проводяться щорічні соціологічні (анонімні) опитування гуртківців і випускників, а також моніторинг оцінювання ступеня задоволення  здобувачів освіти.

Результати  оцінювання  гуртківців  обговорюються  на засіданні педагогічної  рада „ПАДІЮНу”.

4.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень:

-отримання здобувачами освіти від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень;

-система оцінювання у „ПАДІЮНі”  сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання;

-здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним.

4.2.Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного гуртківця:

-здійснення аналізу результатів навчання здобувачів освіти;

-запровадження система формувального оцінювання у ЗПО;

-врахування участі вихованців у різноманітних заходах.

4.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання:

-сприяння формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання;

-забезпеченя самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.

5.ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності повинна передбачати підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.

Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюються у відповідності до розділу VІІ Закону України „Про освіту” від 05.09.2017 року

№2143-ѴІІІ, чинного з 28.09.2017 року та статті 21 Закону України „Про позашкільну освіту”.  Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється чинним законодавством (обрання за конкурсом, укладення трудових договорів) відповідно до встановлених вимог Закону України „Про  позашкільну освіту” 

5.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти:

-планують діяльністі, аналізують її результативність;

-застосовують освітніх технології, спрямовані на формування ключових

компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

-активні учасники у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх

траєкторій для виованці гуртків (за потреби);

-створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відео матеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо);

-сприяють формуванню суспільних цінностей у гуртківців „ПАДІЮНу”   у процесі їх навчання, виховання та розвитку;

-використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому

процесі.

5.2.Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності

педагогічних працівників:

-сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і

підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з

особливими освітніми потребами;

-здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх

проектах, залучаються до роботи як освітні експерти.

5.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками „ПАДІЮНу”:

-діють на засадах педагогіки партнерства;

-співпрацюють з батьками гуртківців з питань організації освітнього

процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок;

-практикують педагогічне наставництво, взаємонавчання та інші форми

професійної співпраці.

5.4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на

засадах академічної доброчесност:

-дотримуються академічної доброчесності під час провадження педагогічної та творчої діяльності;

-сприяють дотриманню академічної доброчесності вихованцями „ПАДІЮНу”.

6. КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ „ПАДІЮНу”.

6.1.Стратегія розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань:

-затвердження стратегії та розвитку закладу, спрямованої на підвищення

якості освітньої діяльності;

-річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми;

-здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти;

-планування та здійснення заходів щодо утримання у належному стані

будівель, приміщень, обладнання.

6.2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм:

-сприяння створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників „ПАДІЮНу”  та взаємну довіру;

- оприлюднення інформації про свою діяльність на відкритих  загальнодоступних ресурсах.

6.3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників „ПАДІЮНу”:

-формування штату „ПАДІЮНу”, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми;

-сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

6.3.Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії „ПАДІЮНу” з місцевими громадми:

-створення умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього

процесу;

-прийняття управлінських рішень з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу;

-створення умов для розвитку громадського самоврядування;

-сприяння виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевих  громад;

-режим роботи „ПАДІЮНу” та розклад занять враховують вікові особливості виховнців, відповідають їх освітнім потребам;

-створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій гуртківців.

6.4.Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності:

-впровадження політики академічної доброчесності;

-сприяння формуванню в учасників освітнього процесу негативного

ставлення до корупції.

    За результатами моніторингу якості освітньої діяльності суб’єктів освітнього процесу визначаються відхилення фактичних значень від планових, здійснюється самооцінка, приймаються управлінські рішення щодо забезпечення якості освітньої діяльності. Аналіз результатів освітньої діяльності Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” висвітлюється у звітах директора та оприлюднюється на персональному сайті „ПАДІЮНу”.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ І БЕЗПЕЧНИХ УМОВ НАВЧАННЯ ТА ПРАЦІ, В ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ВИХОВАНЦІВ „ПАДІЮНУ”  

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” створює та розвиває освітнє середовище для забезпечення сприятливих умов щодо навчальної та виховної діяльності, підтримки здобувачів освіти.

7.1.Освітнє середовище „ПАДІЮНу”:

-приміщення і територія „ПАДІЮНу” є безпечними та комфортними для навчання та праці;

-„ПАДІЮН” забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми;

-здобувачі освіти та працівники „ПАДІЮНу” обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх;

-працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях;

-створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті, в учасників освітнього процесу;

-застосовуються підходи для адаптації та інтеграції гуртківців до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

7.2. Освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації:

-планування та реалізація діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в „ПАДІЮНі”;

-правила поведінки учасників освітнього процесу в „ПАДІЮНі” забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини;

-протидія булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримання порядку, реагування на їх прояви керівництвом „ПАДІЮНу”, педагогічними працівниками.

7.3. Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання облаштовування освітнього простору:

-приміщення та територія „ПАДІЮНу” та інші заклади, на базі яких навчаються такі гуртківці, облаштовані з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування;

-застосуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

-налагоджена взаємодія з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру та працівниками  МСРЦ  „Дорога життя”,  залучення їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти;

-мотивуюче освітнє середовище для вихованців до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя;

-створенння простору інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Публічність інформації про діяльність „ПАДІЮНу”   забезпечується згідно з Законом України „Про освіту” та іншими нормативно-правовими актами. 

У „ПАДІЮНі” діє офіційний веб-сайт (http://www.padiun.net/ ),  де розміщені всі основні дані про заклад.  Їнформація про діяльність закладу знаходиться і на фейсбук-сторінцї  https://www.facebook.com/padiun.uzhhorod та ютуб-каналі 

9.ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” використовує Типову освітню програму,   на підставі якої та Типових навчальних планів розробляє навчальний план  для кожного рівня  позашкільної освіти. 

 Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план погоджує педагогічна рада школи, затверджує директор і вводиться в дію наказом по „ПАДІЮНу”.

Навчальні плани складаються для кожного гуртка відповідного рівня позашкільної освіти. Навчальні плани розробляють робочі групи у складі заступника директора з навчально – методичної  роботи, завідувачів відділів, методистів.

Календарне планування гурткової роботи розробляють керівники гуртків згідно з вимогами програм гуртків та навчального плану  палацу.

Якість освітнього процесу в „ПАДІЮНі”  є предметом моніторингу.

Моніторинг якості освіти – це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в „ПАДІЮНі”, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої  діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Завдання моніторингу:

-Здійснення систематичного контролю за освітнім процесом у „ПАДІЮНі”.

-Створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання стану освітнього процесу.

-Аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка високої мотивації навчання.

-Створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти і педагогів.

-Прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу в „ПАДІЮНі”.

  Об’єктом моніторингу є система організації освітнього процесу в „ПАДІЮНі”, що включає кілька рівнів:

-здобувач освіти;

-керівник гуртка;

-завідувач відділу;

-методист;

-батьки і громадськість та ін.

Суб’єктами моніторингу виступають:

-моніторингова група;

-адміністрація „ПАДІЮНу”;

-органи управління освітою (різних рівнів).

Основними формами моніторингу є:

-самооцінювання власної діяльності педагогами, здобувачами освіти, адміністрацією;

-внутрішня оцінка діяльності адміністрацією, завідувачами відділів  (участь у масових заходах різного рівня, відвідування занять, заходів);

-зовнішнє оцінювання діяльності органами управління освітою.

Критерії моніторингу:

-об’єктивність (створення рівних умов для всіх учасників освітнього

процесу);

-систематичність (згідно алгоритму дій, етапів та в певній послідовності);

-відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість оцінювання, шляхи перевірки результатів;

-надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);

-гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

Очікувані результати:

-отримання результатів стану освітнього процесу в „ПАДІЮНі”.

-покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

Підсумки моніторингу:

-підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах.

-дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на нарадах при директорові, педагогічних радах.

-за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи.

Для самооцінювання „ПАДІЮНу” необхідно:

-визначити проблематику власного оцінювання ;

-вивчити можливості реалізації самооцінювання;

-обрати інструменти, які можна використовувати для цих потреб;

-означити цілі, яких можна досягнути за допомогою цих інструментів.

Документи, створені для самооцінювання „ПАДІЮНу”, можна використовувати для:

-покращення освітньої програми на рівні закладу освіти;

-навчання керівників гуртків;

 

-встановлення партнерства між „ПАДІЮНом”,  здобувачами освіти та їх батьками.