Схема самоаналізу гурткового заняття

ПІБ керівника гуртка___________
Заняття №______________________
Дата проведення _______________
Група №_______ рік навчання ___
Кількість присутніх за списком__
Тема заняття: __________________
Мета: навчальна: _______________
 виховна: ______________________
 розвивальна ___________________
Обладнання: ____________________
Тип заняття: ___________________
 Аналіз заняття
1)Якість підготовки педагога до заняття. Наявність плану. Активність вихованців у підготовці заняття та безпосередньо на занятті.
2)Відповідність змісту заняття програмі та віку гуртківців.
3).Освітня сторона заняття, перспективність у роботі: які знання вихованці розширюють, поглиблюють, одержують; які навички, уміння удосконалюють, здійснення міжпредметних зв’язків.
4)Відповідність поставлених завдань темі та типу заняття.
5)Дотримання загальнодидактичних принципів навчання: науковості та доступності змісту, наочності (засоби навчання: об’єкти навколишнього середовища, таблиці, картки, ілюстрації, ТЗН, книги, записи на дошці), самостійності та активності дітей, систематичності й послідовності, диференціації, врахування індивідуальних особливостей вихованців, зв'язок навчання з життям, єдність освітніх, розвивальних і виховних цілей навчання.
6).Реалізація методів навчання. Методи організації і самоорганізації навчально – пізнавальної діяльності: словесні, наочні, практичні, робота з книгою, відеометоди; індуктивний (від окремого до загального), дедуктивний (від загального до окремого), репродуктивний, метод проблемного викладу знань, частково – пошуковий, дослідницький; навчальна робота під керівництвом педагога, самостійна робота. Методи стимулювання і мотивації навчально – виховної діяльності; пізнавальні ігри, навчальні дискусії, заохочення і покарання. Вміння пояснити новий матеріал, поставити конкретні завдання, перевірити якість їх виконання та зробити вчасні зауваження. Поєднання програмового матеріалу з новітніми досягненнями науки, техніки, мистецтва, спорту з життям.
7)Виконання Закону України «Про мови».
8)Дотримання правил техніки безпеки на заняттях.
9)Інше.
 Висновки та пропозиції, рекомендації щодо питань організації, змісту і методики проведення заняття гуртка, секції, студії.