Рекомендації щодо підготовки та оформлення методичних розробок

Вимоги до виконання методичної розробки


1. Актуальність теми.  Тема роботи має відповідати сучасним потребам, а питання, що в ній розглядаються, повинні бути важливими  для організації навчально – виховної роботи.
2. Достатній теоретичний рівень. Тема має бути розглянута на сучасному  рівні розвитку відповідної науки.
3. Дослідницький характер. У роботі мають бути елементи дослідження, вивчення достатньої кількості джерел ( книг, розробок, статей ).
4. Зміст та практичне застосування: на основі аналізу та узагальнень необхідно сформулювати пропозиції щодо практичного застосування даної розробки, прогнозувати результат.
5. Відповідність віковим особливостям вихованців. Відповідність матеріалу навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів щодо структури, обсягу і змісту.
6. Грамотність та естетичність  оформлення. Робота повинна бути написана українською мовою, без граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення списка використаної літератури.

2. Структура методичної розробки
1. Титульна сторінка
2. Зміст або тематичний план
3. Вступ, в якому розкривається тема, мета і основні завдання
4. Основна частина, яка за змістом повинна відповідати темі, підпорядковуватися основній меті та завданням, містити опис методики викладання навчального матеріалу.
5. Висновки щодо практичного використання даної роботи.
6. Додатки ( таблиці, ілюстрації, схеми, малюнки). Кожен додаток починають з нової  сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово “Додаток”. Додаток повинне мати тематичний заголовок. Якщо в роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами. Посилання на додатки в текстовій частині є обов’язковим.

3. Словник термінів.
8. Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в алфавітному  порядку в такій послідовності:
- прізвище, ініціали автора ( курсивом );
- повна назва книги ( без лапок);
- місце видання;
- видавництво;
- рік видання.
Для статей, що обліковані  в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети.

4. Технічне оформлення методичної розробки
Комп’ютерний набір : шрифт 14, Times New Roman, через 1,5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А 4.
Поля: ліве – 3 см., праве – 2см., верхнє – 2,5 см., нижнє – 2,5 см.
Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “ 1 “ не ставиться.