МЕМОРАНДУМ про наміри щодо співпраці та взаєморозуміння

між Закарпатським обласним учнівським парламентом «Нове покоління» та Закарпатською регіональною радою лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів

Закарпатська регіональна рада лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів та Закарпатський обласний учнівський парламент «Нове покоління» (далі – Сторони) на основі взаємних інтересів та розвитку партнерства щодо участі в освітньо-виховному процесі, у захисті прав та інтересів учнівської молоді, в організації дозвілля й громадського життя та враховуючи те, що тільки об’єднання спільних зусиль найповніше сприятиме становленню і розвитку місцевого самоврядування, домовились про наступне:
1. Сторони визначають основоположними засадами співпраці:
демократизм;
рівноправність;
добровільність;
відкритість;
взаємну інформованість;
толерантність;
взаємне представництво при проведенні заходів на всіх рівнях;
наступність.

2. Сторони взаємозобов’язуються:
поважати інтереси один одного і неухильно дотримуватися прав, свобод і обов’язків громадян України, які гарантовані Конституцією України, Законом України «Про освіту», чинним законодавством;
забезпечити активну участь Сторін у підготовці та прийнятті перспективних і довгострокових проектів і програм;
будь-яке рішення, що стосується діяльності безпосередньо всіх або одного з партнерів і має вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;
постійно інформувати Сторони про свою діяльність, прийняті рішення та їх результати в рамках реалізації плану спільних дій;
ініціювати та підтримувати всі форми співпраці Сторін.

3. До основних напрямів співробітництва Сторони відносять здійснення наступних заходів:
проведення зустрічей Cторін з метою визначення стратегічних та тактичних цілей і завдань;
щорічне складання спільного плану дій;
сприяння підписанню відповідних меморандумів на рівні міст, районів, які б конкретизували напрями співробітництва з урахуванням місцевих умов;
проведення круглих столів з метою обміну досвідом та ідеями між Сторонами.

4. Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити у даний Меморандум зміни та доповнення, що оформлюватимуться окремими протоколами і будуть складати невід’ємну частину даного Меморандуму.

5. Цей Меморандум набирає чинності з дня підписання його Сторонами та не обмежується терміном дії.

6. Цей Меморандум укладено в двох примірниках, що мають однакову силу, по одному для кожної із Сторін.


Підписи Сторін:

Закарпатський обласний                       Закарпатська регіональна рада
  учнівський парламент                       лідерів учнівського самоврядування
     «Нове покоління»                         професійно-технічних навчальних
                                                               закладів